دکتر مریم فرضی

درست در همان لحظه که دیگران ناامید می شوند، افراد موفق ادامه می دهند