دکتر مریم فرضی

احساس منفی، ترمز موفقیت ماست؛ ترمزهای خود را رها کنید