دکتر مریم فرضی

وقتی حرف از صداقت میشود "صدا" "قط" میشود

همیشه راست بگو حتی اگر کسی باورت نکرد

اینجا روی زمین بعضی آدما با صداقت و راستی مشکل دارن