دکتر مریم فرضی

مشکل فکر های بسته این است که دهانشان پیوسته باز است