دکتر مریم فرضی

برای آنچه که باور دارید ، ایستادگی کنید
حتی اگر به معنای تنها ایستادن باشد