دکتر مریم فرضی

اینکه ما گمان میکنیم بعضی چیزها محال است

بیشتر برای آن است که برای خود عذری آورده باشیم

آرزو که محال نیست - چند لبخند برای امید کافیست