مریم فرضی

استاد مریم فرضی روانشناس بالینی و مدرس دانشگاه

در صورت پخش نشدن صدای دکتر فرضی اینجا کلیک کنید

یکی از نخستین آفات گفتگو این است که از آن بعنوان ابزاری برای گرفتن موافقت طرف مقابل استفاده نمایید و یا به عبارتی بخواهید که او هم مانند شما فکر کند. البته مذاکره در مورد مسائل گوناگون با همسر خوب است اما باید در مباحث خود احترام به عقاید طرف مقابل را لحاظ کنیم. گفتگوهای ما باید وقتی با صحبت در مورد یک مشکل شروع می شود در حالی به پایان برسد که هردو طرف راه حل مسئله را پذیرفته باشند و به هیچ یک از آنها تحمیل نشده باشد .اما وقتی نظرات همسرتان را نادیده بگیرید یا برایش احترامی قائل نباشید نه تنها موفق به حل مشکل نشده اید بلکه به احساسات طرف مقابل نیز صدمه زده اید.

اگر شما نیز از آن دسته افراد هستید که می گویید حق با من است و تو اشتباه می کنی مراقب باشید.زیرا بدین ترتیب به تدریج از خوشبختی فاصله می گیریدو به نتیجه ای که می خواهید و آن هم رسیدن به آرامش و برطرف کردن مسائل است نمی رسید .در واقع موجب می شوید که فاصله میان همسرتان و شما زیاد شود. در ابتدا از نظر احساسی از یکدیگر فاصله می گیرید اما در نهایت به فاصله فیزیکی و در برخی موارد متاسفانه منجر به جدایی می شوید. به جای اینکه سعی در متقاعد کردن طرف مقابل داشته باشیدو بخواهید او نیز مانند شما فکر کند بهتر است با احترام در مورد دیدگاههای متفاوت هردو صحبت نمایید.نقطه نظرات همسرتان مطمئنا ارزش شنیدن دارد.پس از اینکه کاملا آن را درک کردید و متوجه منظور وی شدید ممکن است علاقمند به آن شده و نظر او را بپذیرید.جالب است بدانید همسرانی که به نظرات یکدیگر احترام می گذارند به سادگی تحت تاثیر یکدیگر واقع می شوند و روابط بهتی با یکدیگر دارند.بطور کلی عقل دو نفر بهتر از یک نفر است زیرا هریک از جنبه های گوناگون یک مساله را می بینند و ادغام راه حل ها موثرتر خواهد بود