دکتر مریم فرضی

زندگی جاریست برنامه ای از رادیو صدای سلامت (92.6.12)

دکتر مریم فرضی روانشناس بالینی و مدرس دانشگاه

خانواده، نخستین نهاد پرورشی محسوب می شود که سلامت یا نابهنجاری روانی می تواند تا اندازه ی زیادی از آنجا منشأ گیرد.کنترل والدین، آن دسته از رفتارهای والدین را شامل می‌شود که در خدمت جامعه پذیری کودکان قرار دارد. این ویژگی به صورت تواناییِ والدین در ارائه ی رهنمود، ثبات داشتن، توانایی تحمل رفتارهای نامطلوب کودک (برای مثال فریاد کشیدن، بهانه‌جویی، گریه و …) و استفاده از مشوق‌ها و تقویت‌ها، تبلور می یابد. محبت نیز شامل صمیمیت، علاقه، مهربانی و عاطفه والدین می‌باشد.کودک تحت تأثیر خانوادةخویش است و از آن نفوذ می‌پذیرد. خانواده است که گاهی می سازد و زمانی ویران می‌کند. محیط خانواده چون دانشگاهی است که در آن درس انسانیت و اخلاق و یا عکس آن داده می‌شود و عامل خانواده برای کودک سرنوشت‌ساز است. وقتی سخن از خانواده به میان می‌آید فکر و ذهن متوجه پدر و مادر است کودک از مادر درس زندگی و عشق و محبت می‌آموزد و از پدر درس اقتدار و انضباط و کیفیت موضع گیری در برابر مسائل حیات اجتماعی