دکتر مریم فرضی

زندگی جاریست برنامه ای از رادیو سلامت 

کارشناس برنامه دکتر مریم فرضی مشاور ارشد خانواده

خانه محل آرامش است. همه دوست دارند در پایان یک روز کاری، استرس ها و دغدغه های شان را با رسیدن به خانه فراموش کنند و ساعاتی را که در خانه اند، به آرامش برسند و تجدید قوا کنند. ولی گاهی خانه به جای اینکه جای  عشق  و آرامش باشد؛ منبع استرس می شود. این موضوع می تواند موجب بروز آسیب های روانی شود و فعالیت های اجتماعی ما را تحت تاثیر قرار دهد