دکتر مریم فرضی

مدار دانش برنامه ای از ایرانصدا

با حضور دکتر مریم فرضی مشاور ارشد خانواده

سعی کنید تصمیم گیری های خانه را به صورت مشورتی پیش ببرید و نه به صورت تحکم کردن. بعضی مواقع اموری که معمولاً خودتان به تنهایی در مورد آن ها تصمیم می گیرید را با همسرتان مطرح کنید و طبق نظر او رفتار کنید. مشورت کردن میتواند استحکام و همراهی را در روابط همسران ایجاد کند.