دکتر مریم فرضی

دکتر مریم فرضی مشاور ارشد خانواده

ایمان و باورهای مشترک: زن و مرد، یک عمر شریک هم در زندگی هستند و اکثر اوقات را با هم می‌گذرانند. پس تحت تأثیر عقاید و افکار و اخلاق یکدیگر قرار خواهند گرفت. بدون تردید، مرد یا زن معتقد و دین‌دار و پایبند به اخلاق، نه تنها همسر خود را به دین‌داری، تقوا و پیشرفت تشویق می‌کند، بلکه می‌تواند فضای خانواده را به محیطی امن، بانشاط و دور از گناه یا درگیری و تنش، تبدیل کند.تحصیلات: کسانی که از نظر تحصیلی تناسب داشته باشند، یکدیگر را بهتر درک می‌کنند و بیشتر قادر خواهند بود با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. هر چند تحصیلات به خودی خود نمی تواند عقل و درایت کافی در زندگی را تضمین کند، ولی به هر حال، نزدیک‌بودن تحصیلات زن و مرد، عامل مؤثری در تفاهم بین آن دو به حساب می‌آید، هر چند اندکی بالاتربودن تحصیلات مرد، معمولاً مانعی برای تفاهم و درک متقابل، محسوب نمی‌شود. سن: تناسب سن میان زن و مرد، آن دو را از نظر نیازها و علایق به هم نزدیک‌تر می‌کند و بهتر می‌توانند به نیازهای طبیعی یکدیگر پاسخ دهند و انتظارات‌شان نیز تشابه بیشتری به هم دارد. (در مورد تناسب سنّی، معمولاً توصیه می شود که زن، حدود دو تا چهار سال از مرد کوچک‌تر باشد.تناسب تربیتی ـ فرهنگی دو خانواده: بسیاری از عادات، سلوک، رفتار و اخلاق فرد در زندگی در بستر خانواده آموخته می‌شود. بنابراین، تشابه در وضعیت تربیتی و فرهنگی خانواده دختر و پسر، از اهمیت برخوردار است و نبود تشابه و یا تضاد در شیوه‌های تربیتی در دو خانواده می‌تواند منشاء بسیاری از اختلافات و درگیری های زن و مرد در زندگی باشد.تناسب و ضعیت اقتصادی ـ اجتماعی دو خانواده: کارشناسان خانواده توصیه می‌کنند که خانواده دختر و پسر، از نظر طبقه و وضع اقتصادی، نزدیک به هم یا مشابه باشند تا سازگاری بیشتری را در کنار هم تجربه کنند. در برخی موارد(که البته عمومیت ندارد)، هستند افرادی که با وجود تفاوت در طبقه اجتماعی و ثروت و دارایی در کنار هم زندگی شاد و سعادتمندی را می‌گذرانند؛ امّا در اغلب این موارد، طبقه اجتماعی ـ اقتصادی خانواده زن، پایین‌تر از مرد است.