دکتر مریم فرضی

دکتر مریم فرضی مشاور عالی روانشناسی و مدرس دانشگاه

شما در شبانه روز چند دقیقه می خندید؟ یا با تبسم به دیگران نگاه می کنید؟ در مواجهه با مسائل روز واکنش هایتان سریع و شتاب زده است؟!فوری ابروهایتان گره می خورد؟! در لحظه عصبانی می شوید یا نه؟! با آرامش، دکتر مهدی قربانی، کارشناس مجری برنامه به اتفاق دکتر مریم فرضی، مدرس دانشگاه و روانشناس مبحث شادزیستن را بررسی می کنند.در این برنامه مطالب زیر را می شنوید: شادی یک هیجان است ، شادی چیست؟ روش های شاد زیستن و شادی، تنها یک حالت روانی یا ذهنی نیست؛بلکه دقیقاً به وضعیّت مغز نیز ارتباط دارد. دانشمندان عصب شناس، پی برده اند که ترکیبات شیمیایی و کارکرد مغزِ کسانی که دارای خُلق شاد، افسرده، خشمگین و... هستند، با هم تفاوت دارد. شادکامی، هم در زنان و هم در مردان به منطقه جلویی قشر مخ، مربوط می شود؛ گر چه در حالت غمگینی، وسعت این منطقه مغزی در زنان، بیشتر از مردان است.شادکامی، علاوه بر تغییراتی که در قسمت های شیمیایی مغز ایجاد می کند، بر کارکرد آن نیز تأثیر می گذارد. در یک آزمایش، معلوم شد که تفاوت افراد در پردازش اطّلاعاتی که در زمینه نامیدن و تشخیص کلمات به آنها داده شده است، به میزان حالات شادی آنها بستگی دارد.