دکتر مریم فرضی

خانه و خانواده برنامه ای از رادیو ایران (92.6.27)

دکتر مریم فرضی روانشناس بالینی و مدرس دانشگاه

خانم دکتر - دکتر مریم - فرضی - دکتر - خانم مریم - مریم - خانم دکتر روانشناس - روانشناس خانم

در مقابل افرادی که خود را در مقابل خوراکی ها قرنطینه کرده اند کسانی هم هستند که نمی توانند رنگ و لعاب غذا را با یاد آوری عقربه ترازو فراموش کنند. این عده، به طرف غذاها هجوم می برند و پس از پرخوری، با عذاب وجدانی مواجه می شوند که آنها را به هر قیمتی به دنبال جبران آن می فرستد.اصلی ترین مشخصه پر اشتهایی عصبی این است که در مدت زمان کوتاهی فرد مقادیر زیادی از غذا را مصرف کرده و در برخی موارد بعد از خوردن غذا خود را وادار به بالا آوردن غذا می کنند.از دیدگاه پزشکی این افراد کاهشی در سطح متابولیت سروتونین و دوپامین خود دارند. سروتونین پایین منجر به پاسخ های سیری و دوپامین پایین منجر به اشتهای غیر عادی می گردد.