دکتر مریم فرضی

اینجا برای زندگی 22 اسفند 91

کارشناس برنامه دکتر مریم فرضی روانشناس

سال ها دو برادر با هم در مزرعه ای که از پدرشان به ارث رسیده بود ، زندگی می کردند . روزی به خاطر یک سوء تفاهم کوچک ، با هم جرو بحث کردند . پس از چند هفته سکوت ، اختلاف آنها زیاد شد و از هم جدا شدند .یک روز صبح درِ خانه برادر بزرگ تر به صدا درآمد . وقتی در را باز کرد ، مرد نجاری را دید . نجار گفت : من چند روزی است که دنبال کار می گردم ، فکر کردم شاید شما کمی خرده کاری در خانه و مزرعه داشته باشید ، آیا امکان دارد که کمکتان کنم؟» برادر بزرگتر جواب داد : « بله ، اتفاقا من یک مقدار کار دارم . به آن نهر در وسط مزرعه نگاه کن ، آن همسایه در حقیقت برادر کوچکتر من است . او هفته گذشته چند نفر را استخدام کرد تا وسط مزرعه را بِکَنند و این نهر آب بین مزرعه ما افتاد . او حتما این کار را بخاطر کینه ای که از من به دل دارد ، انجام داده است.سپس به انبار مزرعه اشاره کرد و گفت : در انبار مقداری الوار دارم ، از تو می خواهم تا بین مزرعه من و برادرم حصار بکشی تا دیگر او را نبینم .نجار پذیرفت و شروع کرد به اندازه گیری و اره کردن الوار . برادر بزرگتر به نجار گفت :  من برای خرید به شهر می روم ، اگر وسیله ای نیاز داری برایت بخرم. نجار در حالی که به شدت مشغول کار بود ، جواب داد : « نه ، چیزی لازم ندارم.هنگام غروب وقتی برادر بزرگتر به مزرعه برگشت ، چشمانش از تعجب گرد شد . حصاری در کار نبود . نجار به جای حصار یک پل روی نهر ساخته بود!

برادر بزرگتر با عصبانیت رو به نجار کرد و گفت :مگر من به تو نگفته بودم برایم حصار بسازی ؟ در همین لحظه برادر کوچکتر از راه رسید و با دیدن پل فکر کرد که برادرش دستور ساختن آن را داده ، از روی پل عبور کرد و برادر بزرگترش را در آغوش گرفت و از او برای کندن نهر معذرت خواست.وقتی برادر بزرگتر برگشت ، نجار را دید که جعبه ابزارش را روی دوشش گذاشته و در حال رفتن است.نزد او رفت و بعد از تشکر ، از او خواست تا چند روزی مهمان او و برادرش باشد.نجار گفت :دوست دارم بمانم ولی پل های زیادی هست که باید آنها را بسازم. نوع نگرش ما به انسانها ، پدیده ها و موقعیتها متفاوت است. این تفاوت نگرش ،تفاوت در رفتار و واکنش ها را موجب می شود. نگرش نجار، نگرشی مثبت است . یعنی او به شیوه ای مثبت ، فکر ،احساس و رفتار می کند. به جای حصار ،پل می سازد، به معجزه ارتباط در زندگی انسانها معتقد است و به خا طر همین هم می رود تا پل های بیشتری بسازد.ما چه نگرشی داریم؟نگرش مثبت یا منفی ؟ نگرش مثبت، نتایج مثبت و نگرش منفی، نتایج منفی به بار می آورد. از این رو نگرش مثبت زندگی را زیبا،آرام و دوست داشتنی می سازد. آیا شما هم علاقه مند به ساختن پل روی نهر جدایی ها هستید؟ اگر پاسختان  مثبت است از همین حالا شروع کنید. چون اگر انجام عملی را که لازم است انجام دهیم به تاخیر بیندازیم اشتیاقمان برای انجام آن کاهش می یابد.نگرش چیزی کوچک است اما تفاوتی بزر گ، ایجاد می کند