دکتر مریم فرضی

خانم دکتر مریم فرضی روانشناس بالینی

ترس و نقش آن در شکل گیری شخصیت افراد کتابی است که به بررسی عوامل ایجاد ترس و اثرات ترس بر افراد در زمینه ی علوم روانشناسی و روانکاوری می پردازد. ترس یکی از عواملی است که در شکل گیری شخصیت افراد نقش بسیار مهمی دارد. ترس زیاد ممکن است از رشد افراد و شکل گیری صحیح شخصیت آن ها جلوگیری کند. از این رو سناخت ترس و عوامل ایجاد کننده ی ترس و درمان ترس بیجا ضروری است. با مطالعه کتاب ترس و نقش آن در شکل گیری شخصیت افراد می توانید اطلاعات بسیار مفیدی را در حوضه علوم روانشناسی و روانکاوی در مورد پدیده ترس بیاموزید. این کتاب ۲۵ صفحه شامل علائم ترس های غیر عادی است و نیز در این کتاب راهکار های علمی و عملی تجربه شده در علم روانشناسی آورد شده است

ِدانلود کتاب