دکتر مریم فرضی

عصرتون سلامت برنامه ای گروه نشاط و تفریحات رادیو سلامت (92.11.17)

کارشناس برنامه دکتر مریم فرضی مشاور ارشد خانواده

اینجا قرار است هوای هم را بی اجازه داشته باشیم...!
دستت را بیاور
اینجا قرار است هوای هم را بی اجازه داشته باشیم...!
اینجا قرار است با هم بخندیم بر تمام تلخی های سرنوشت ...!
اینجا قرار است تکیه گاه گر نتوانیم چراغ راهی باشیم
اینجا قرار است مهربانی کنیم بدون آنکه منتی نهیم
اینجا میخواهیم خودمان باشیم به دور از تزویر و ریا
اینجا قرار است زنگار از دلی بزدائیم
دستت را که نه قلبت را بیاور...!
اینجا قرار است هوای هم را بی اجازه داشته باشیم...!