دکتر مریم فرضی

برنامه عصرتون سلامت برنامه ای از رادیو سلامت

با کارشناسی  خانم دکتر مریم فرضی روانشناس

در تمام دوران عمر وبه خصوص در هفت سال دوم والدین از مهمترین الگو های هستند که مورد توجه و تقلید فرزندان خود قرار می گیرند. وکلیه اعمال ، رفتار، گفتار، وخلاصه تمام حرکات و سکنات والدین سرمشقی است برای کودکان و نوجوانان . فرزندان سعی می کنند تا در تمامی اعمال از والدین خود تقلید کنند. رفتار والدین گاهی با گفتارشان هماهنگ است. مثلاً مادری که خودش نظافت را به خوبی رعایت می کند و علاوه بر آن با گفته هایش در رعایت نظافت به فرزندانش تاکید می کند. چون هم عملاً نظافت را دیده و فهمیده و هم به او توصیه شده است. در این حالت کودک به راحتی می پذیرد و دچار اشکالی نمی شود