دکتر مریم فرضی

برنامه طعم انار کاری از شبکه رادیو سلامت (92.1.30)

کارشناس برنامه دکتر مریم فرضی روانشناس

اینکه چقدر ارزش های دینی میتونه روی سازگاری خانواده تاثیر بگذاره

یک فرد مقید به مبانی دینی سعی می کند خانواده را به آرامش برساند و ازدواج را مایه آرامش فکری و روحی، احساس شخصیت و اعتماد به نفس می داند و مسئولیت پذیر است. در واقع فرد مقید با ازدواج خود را برای مسئولیت آماده می سازد و هر نوع مسئولیت پذیری، انسان را به تلاش و آشکار ساختن استعداد و توانایی خویش وا می دارد. وقتی انسان خود را تربیت کرده باشد و برای خویش در زندگی خطوط قرمزی داشته باشد قادر است خانواده ای را بنیان نهد که دارای آرامش درونی و مسئولیت پذیری، برنامه ریزی و حق شناسی باشد. فرد مقید خانواده را محلی می داند که اساسی ترین نیازهای اولیه انسان در آن تامین می شود و ابعاد مختلف زندگی فرد را در بر می گیرد که شامل مسائل جنبی زیستی و عاطفی و... می باشد و اعتقاد دارد که نمی توان با چنین مکانی به صورت سهل انگاری برخورد نمود، خانواده را محل رشد و رویش اعضای آن می داند و معتقد است خانواده هرچند کوچکترین عضو اجتماع است ولی ممکن است بزرگترین اثر را بگذارد. آثاری که خانواده در وجود انسان باقی می گذارد در هیچ جای دیگر قابل تکرار نیست. در کنار هیچ دوستی یا اجتماع دیگری نمی توان این آثار را به دست آورد. فرد مقید به مبانی دینی اطمینان دارد که آنچه قابل تکرار نیست باید در حفظ و نگهداری آن مراقبت شدید به عمل آورد. با این طرز تفکر خانواده ای را بنیان می نهد که ارزش دور هم بودن را می دانند و خانواده را نهادی مقدس می دانند که در آن بزرگترین کارها با کمترین هزینه انجام می گیرد و محبت و مودت بین آنها حاکم است