دکتر مریم فرضی

به طعم انار کاری از شبکه رادیو سلامت(92.2.06)

کارشناس برنامه دکتر مریم فرضی روانشناس

وقتی ما داریم از خوشبینی صحبت میکنیم ، نقطه مقابل ان بدبینی است . هر دو این ها میتونه باعث سوگیری از زندگی ما بشه ، به نوعی باعث جهت گیری ما از زندگی بشه . چون وقتی دید منفی به دوروبر اطراف خود داریم ، همیشه درباره شکست ها و اتفاقات ناگوار فکر میکنیم