دکتر مریم فرضی

جمعه به طعم انار کاری از گزوه شیکه رادیو سلامت(92.2.13)

کارشناس برنامه دکتر مریم فرضی روانشناس

در ادامه باور های غلط ختنم های خیلی غر میزنن ، مرتب در حال نق زدن هستند و نکته دیگه که نمیشه مسایل بیرون باهاشون درمیان گذاشت ، خیلی از اقایان معتقد هستند وقتی مساله ای در بیرون اتفاق می افتد چه از لحاظ کاری و چه از لحاظ های دیگه هیچ وقت نباید بین همسران درمیان یگذارند