دکتر مریم فرضی

اینجا برای زندگی 15 اسفند 91

کارشناس برنامه دکتر مریم فرضی روانشناس

وقتی صداقت را درخود حفظ می کنید، یعنی دارید بر روی یک خط مستقیم گام برمی دارید .حقیقت را دست‌کاری نکنید: حقیقت را به خودتان بگویید، حتی اگر بد باشد. ممکن است تحمل آن در اوایل کار سخت باشد ولی دست‌آخر باعث آرامش‌تان می‌شود. برای آینده خودتان هدف‌هایی تنظیم کنید و شروع به کار کنید. دوصد گفته چون نیم‌کردار نیست. عمل کردن به آنچه حقیقتا به آن رسیده‌اید و احساس می‌کنید باید انجام بدهید، بخشی از صادق بودن است