دکتر مریم فرضی

دکتر مریم فرضی روانشناس بالینی و مشاور خانواده

اگر ثروتمند نیستی مهم نیست، بسیاری از مردم ثروتمند نیستند
اگر سالم نیستی، هستند افرادی که با معلولیت و بیماری زندگی می کنند

 اگر زیبا نیستی برخورد درست با زشتی هم وجود دارد
 اگر جوان نیستی، همه با چهره پیری مواجه می شوند
 اگر تحصیلات عالی نداری با کمی سواد هم می توان زندگی کرد
 اگر قدرت سیاسی و مقام نداری ، مشاغل مهم متعلق به معدودی انسان‌هاست
اما، اگر عزت نفس نداری ، هیچ نداری

گوته