دکتر مریم فرضی
آدم هـــــــا را …

بدون این که به وجودشان نیاز داشته باشی
دوســــت بــــدار…
کاری که خــــدا با تو می کند…!!!!