دکتر مریم فرضی

کارشناس : دکتر مریم فرضی روانشناس و مشاور خانواده

در صورت پخش نشدن صدای مصاحبه اینجا کلیک کنید

موضوع : بکاربردن کلمات مثبت در برقراری ارتباط
اینجا برای زندگی ۱۸ مهر 1391
کلمات بر زندگی و سرنوشت ما و فرزندمان تأثیر فوق العاده ای می گذارند. ولی برخی از این اصل مهم اندک  اطلاعی دارند. اولین عامل و وسیله ارتباط، بکار گیری کلمه( زبان کلامی) است. کلمه ترکیبی  با معنا از حروف  و به قصد انتقال  پیام به مخاطب  یا گیرنده می باشد، نیروی قوی کلمات بر احساسات و عواطف ، روحیه ، فعالیت های پیدا و ناپیدای بدن ، وقایع زندگی و آینده فرزندمان  اثرات مثبت یا منفی برجای می نهد. احساساتی همچون : نبود اعتماد بنفس، بی موفّقی و ناتوانی که نتیجه شنیدن کلمات و جملات ناصحیح، منفی و انتقال تلقینی آنها در گذشته با اوست.
با دقّت و کمی انصاف توأم با یک محاسبه گفتاری و کلامی می فهمیم در طول روز چه تعداد کلمات و جملات مفید و مؤثر در ارتباط متقابل با پسر با دختر خود بکار می بریم. با ابراز تأسف باید اعتراف نمود که عموم کلمه و جمله ها بی تأثیر و نامثبت است. نباید نقش سازنده خود بعنوان پدر و مادر را فراموش و ناآگاهانه موجبات تحقیر یا تهدید شخصیت او رافراهم آوریم و یا به روش نادرست دیگری بنام فرزند سالاری دچار شویم که هیچکدام در بهبود رفتاری و یا پیشرفت تحصیلی کارآیی ندارند. نکات آسان و کاربردی: ۱-کلمات توانایی تبدیل شدن به تصاویر منفی یا مثبت در ذهن را دارند.۲- کلمات نیروی جاذبه و قدرت تقویتی یا تضعیفی در ذهن بر جای گذاشته و در آینده ای نه چندان دور اثرات مفید یا غیر مفید آن ظاهر می شوند. ۳- در بر قراری و تداوم ارتباط صحیح و سالم با فرزندمان نقش سازنده ، پدر و مادری را فر اموش نکنیم. ۴- این تفکر بی دلیل بذهنمان وارد نشود که چنانکه فرزندمان در موقعیت درسی یا رفتاری ناخوشایندی قرار گرفت از کمک و همراهی با او کوتاهی و وظیفه خود را به دیگران واگذاریم. ۵-  در وهله ی اول خانواده شخصیت آینده فرزند خود را شکل می دهد. زندگی خانوادگی سراسر مسئله است و ناگریز که مسائل مربوط به فرزندمان را به کمک خودش و به موقع با ارزیابی ( جزئی نگری رفتار) و تعلیل (علّت یابی) پیگیری و در کوتاه ترین زمان باقی مانده بر طرف نماییم تا بفهمد چقدر دوستش داشته ، به آینده اش علاقه مند و امیدواریم.
الف- کلمات مثبت و منفی موجود در متن مقاله را دوباره مطالعه و اول پدر کلمات منفی را بخواند و مادر گوش داده و سپس مادر کلمات مثبت را گفته و پدر گوش بدهد. در ادامه هر کدام احساس برخاسته از شنیدن کلمات منفی یا مثبت را برای دیگری بازگو نماید. برای درک و تأثیر کلمات بر ذهن، روان و روحیه چشمان خود را موقع گوش دادن ببندید.بمدّت ۲۸ روز تمام و بدون وقفه، کلمات مؤثر و مثبت را با همدیگر تمرین نموده ، تا بیان و انتقال آن به فرزندمان عادی بشود. اینکار کمک می کند تا به مرور زمان و تکرار ، کلمات مثبت و تأثیر گذار جایگزین کلمات منفی و ناخوشایند گردد. به هنگام انجام این تمرین قابلیت تصویر سازی کلمه را به یاد داشته باشید.