دکتر مریم فرضی

خانه آرزوها برنامه ای از رادیو سلامت

کارشناس برنامه دکتر مریم فرضی روانشناس بالینی

مطمئناً بسیاری از آثار باقی مانده از گذشتگان حاصل از این تجربه ها بوده و از این نظر برای انسان ارزشمند است، توصیه میکنیم فایل صوتی خانم دکتر فرضی را گوش نمایید . بنابراین توجه به اشیاء گذشتگان در ذات بسیاری از انسان ها وجود دارد و همان ها همیشه سعی کرده اند از این آثار به نحوی نگهداری و مراقبت کنند و از این طریق زمینه های عبرت برای انسان فراهم می آید.

آن چه در این میان اهمیت دارد، آگاه سازی مردمان به این میراث های ارزشمند و برنامه ریزی های دقیق فرهنگی، عمرانی در جهت نگهداری از آنهاست، اگرچه پاسداری از میراث فرهنگی وجه های جهانی یافته و نهادهای وابسته با تشکل ستادهایی برای بازیابی و نگهداری ازآنها می کوشند ولی شکی نیست که امروزه ملت ها و اقوام برای گفتگو و هم اندیشی بیشتر نیازمند شناخت یکدیگر و از این رو میراث فرهنگی و یادمان های تاریخی از مهم ترین ابزارهای این گفتگو است. میراث تمدن هر دیار، درحکم دریچه هایی است، که به سوی روحیات و خلق خوی و آداب و رسوم ساکنین آن دیار باز می شود. شناختن و شناساندن آثار تمدن چهرهای تابناک هر نقطه به حکم وظیفه بر همگان واجب است.