دکتر مریم فرضی

خانه آرزوها برنامه ای از رادیو سلامت

کارشناس برنامه دکتر مریم فرضی روانشناس بالینی

مطمئناً بسیاری از آثار باقی مانده از گذشتگان حاصل از این تجربه ها بوده و از این نظر برای انسان ارزشمند است، توصیه میکنیم فایل صوتی خانم دکتر فرضی را گوش نمایید . بنابراین توجه به اشیاء گذشتگان در ذات بسیاری از انسان ها وجود دارد و همان ها همیشه سعی کرده اند از این آثار به نحوی نگهداری و مراقبت کنند و از این طریق زمینه های عبرت برای انسان فراهم می آید.