دکتر مریم فرضی

دکتر مریم فرضی روانشناس بالینی

کلید درهای موفقیت در دستان خودمان هست

و تنها کسی که می تواند این در را به رویمان

بگشاید مطمعناَ خودمان هستیم