از اشتباه کردن نترس !!!!

از این بترس که

از اشتباه ات چیزی یاد نگیری ....