موفقیت :: Maryam Farzi

دکتر مریم فرضی " روانشناس بالینی "

۸۶ مطلب با موضوع «موفقیت» ثبت شده است

مریم فرضی

دکتر مریم فرضی

اکثر دانه ها هرگز رشد نمی کنند

پس اگر واقعا می خواهید چیزی اتفاق بیفته بهتره بیش از یکبار تلاش کنید

لحظه ناب

دکتر مریم فرضی

 

اگر شما منتظر یک لحظه ی نابی باشید که همه چیز عالی و بر وفق مراد باشد

چنین لحظه ای هرگز فرا نخواهد رسید کوهستانها فتح نخواهند شد 

مسابقات برنده نخواهد داشت و شادمانی هیچگاه بدست نخواهد آمد

اعتبار و شهرت

دکتر مریم فرضی

کسـب اعـتبار و شهرت شاید 20 سال طول بکشد

اما در عـرض 5 دقیـقـه تـمـام آن از بیـن مـی رود

اگـــر بر روی این مـوضـوع کـــمی دقیق تر فکر کنید

کارهایتان را طور دیگری انجام خواهید داد

مریم فرضی - دکتر مریم فرضی - استاد فرضی - استاد مریم فرضی - خانم فرضی - خانم مریم فرضی - مریم فرضی روان شناس - مریم فرضی استاد دانشگاه - دکتر مریم فرضی روان شناس -مریم فرضی مدرس دانشگاه - دکتر مریم فرضی مشاور خانواده

مطب مریم فرضی - مطب دکتر مریم فرضی - روان شناس بالینی مریم فرضی - روا نشناس دکتر مریم فرضی -  دکتر مریم فرضی مدرس مجتمع فنی تهران -  مریم فرضی پیام نور - دانشگاه پیام نور مریم فرضی - مجتمع فنی تهران مریم فرضی - دکتر مریم کارشناس صدا و سیما