صدای-اقتصاد :: Maryam Farzi

دکتر مریم فرضی " روانشناس بالینی "

۵۷ مطلب با موضوع «صدای-اقتصاد» ثبت شده است

ارائه انسانی

دکتر مریم فرضی

پند و گنج برنامه ای از رادیو اقتصاد

با حضور خانم دکتر مریم فرضی مشاور ارشد خانواده

نخست حکایت زیبا را گوش نمایید و از صحبت های خانم دکتر مریم فرضی استفاده نمایید

عمل کردن به گفتار

دکتر مریم فرضی

پند و گنج برنامه ای از رادیو اقتصاد

با حضور خانم دکتر مریم فرضی مشاور ارشد خانواده

نخست حکایت زیبا را گوش نمایید و از صحبت های خانم دکتر مریم فرضی استفاده نمایید

زمان و فرصت

دکتر مریم فرضی

پند و گنج برنامه ای از رادیو اقتصاد

با حضور خانم دکتر مریم فرضی مشاور ارشد خانواده

نخست حکایت زیبا را گوش نمایید و از صحبت های خانم دکتر مریم فرضی استفاده نمایید