Maryam Farzi

دکتر مریم فرضی " روانشناس بالینی "

دریای امید

دکتر مریم فرضی

زیباترین معماری زندگی

این است که پلی از امید بسازی

بالاتر از دریای ناامیدی

حرکت مهم

دکتر مریم فرضی

سرعت تو مهم نیست

مهم حرکت رو به جلو است

نزدیک به موفقیت

دکتر مریم فرضی

بسیاری از ناکام های زندگی کسانی هستند

که در هنگام تسلیم شدن، متوجه نشدند

که چقدر به موفقیت نزدیک بودند.

مریم فرضی - دکتر مریم فرضی - استاد فرضی - استاد مریم فرضی - خانم فرضی - خانم مریم فرضی - مریم فرضی روان شناس - مریم فرضی استاد دانشگاه - دکتر مریم فرضی روان شناس -مریم فرضی مدرس دانشگاه - دکتر مریم فرضی مشاور خانواده

مطب مریم فرضی - مطب دکتر مریم فرضی - روان شناس بالینی مریم فرضی - روا نشناس دکتر مریم فرضی -  دکتر مریم فرضی مدرس مجتمع فنی تهران -  مریم فرضی پیام نور - دانشگاه پیام نور مریم فرضی - مجتمع فنی تهران مریم فرضی - دکتر مریم کارشناس صدا و سیما