دکتر مریم فرضی

بسیاری از ناکام های زندگی کسانی هستند

که در هنگام تسلیم شدن، متوجه نشدند

که چقدر به موفقیت نزدیک بودند.