Maryam Farzi

دکتر مریم فرضی " روانشناس بالینی "

رویاهای من

تو میگویی رویاهای من زیادی بزرگ هستند

من میگویم افکار تو زیادی کوچک هستند

به خودتان و رویاهایتان ایمان داشته باشید

یک درصد باش !!!

دکتر مریم فرضی

برای اینکه جزو یک درصد باشی

کارهایی را انجام بده

که نود و نه درصد انجام نمیدن

اشتباه کن !!!

از اشتباه کردن نترس !!!!

از این بترس که

از اشتباه ات چیزی یاد نگیری ....