بیشتر موفقیت های مهم در جهان

توسط افرادی به دست آمده است که
در زمان ناامیدی کامل به تلاش ادامه دادند