دکتر مریم فرضی

کارشناس/مهمان: دکتر مریم فرضی روانشناس و خانم مرجانه نوری

عناوین مطرح شده در این برنامه به اختصار عبارتند از:
• تمام افراد در هر سنی که باشند، نیازمند حمایتند، تا جایی که داشتن سیستم حمایتی قوی، یکی از ابزارهای مقابله با استرس به شمار می‌رود. حال آنکه این ابزار کارا چگونه می‌تواند موجبات نارضایتی فرد را فراهم آورد؟
• کدام گروه از والدین جزء حمایت‌کنندگان افراطی شناخته می‌شود و این والدین چه ویژگی‌هایی دارند؟
• آیا این والدین‌اند که به افراط حمایت می‌کنند و یا کودکان خواستار حمایت‌ها به این شکل هستند؟
• حمایت‌های افراطی والدین کدام بخش و چه میزان از رفتارهای نادرست کودکان را تحت پوشش قرار می‌دهد؟ رفتارهای نادرستی نظیر: انجام‌ندادن کارهای شخصی خود، انجام‌ندادن تکالیف خود و ..
• به دلیل حمایت‌های زیاد والدین، کودک فرصتی برای روبه‌رو شدن با واقعیت‌ها پیدا نمی‌کند. به همین علت کودک در دوران بعدی زندگی خود برای حل مسائل و مشکلات خود دچار مشکل خواهد شددکتر مریم فرضی