دکتر مریم فرضی

مرداب به رود گفت :
چه کردی که زلالی ؟
جواب داد :

  "گذشتم "...