دکتر مریم فرضی

آدمها را
بدون اینکه
به وجودشان
نیاز داشته باشی
دوست بدار

کاری که خدا با تو میکند!