دکتر مریم فرضی

زمین خوردن شکست نیست
شکست زمانی به سراغت می آید

که در همان جایی که زمین خورده ای، بمانی!