دکتر مریم فرضی

وقتی ایمان داشته باشی که هیچ کمبودی برای تو وجود ندارد

تمام دنیا برای تو می‌شود.

دکتر - دکتر مریم - فرضی - مریم فرضی - دکتر مریم فرضی - مریم فرضی روان شناس