دکتر مریم فرضی

یادتان باشد آنچه در دنیا شاهد آن هستید

حاصل اعتقادی است که نسبت به آن دارید