دکتر مریم فرضی

به وقوع معجزات ایمان داشته باش
طوری زندگی کن که انگار قادری هر کاری را که قبلا مشتاق آن هستی انجام دهی
طوری با علاقه بیاموز که انگار مبتدی هستی
همیشه طوری عشق بورز که انگار برای بار اول عاشق شدی
بخشنده باش طوری که انگار بی نیازترین آدم روی زمینی
با علاقه کار کن که انگار فقط برای میل باطنی و علاقه ات کار میکنی نه برای در آوردن کسب پول
آسوده خاطر باش طوری که انگار هر چیزی آن طور که تو میخواهی انجام خواهد شد
با خداوند طوری حرف بزن که انگار همیشه تمام دعاهایت مستجاب می شود
خوش باش طوری که انگار قادری هر آنچه را که دلت می خواهد برای خودت فراهم کنی