دکتر مریم فرضی

برای شروع و ایجاد تغییرات عظیم در زندگی
بزرگ بیاندیشید
کوچک شروع کنید
اما سریع رشد کنید