خانه و خانواده برنامه ای از رادیو ایران

کارشناس برنامه دکتر مریم فرضی روانشناس بالینی

سرنوشت تک تک ما با سرنوشت کشورمان گره خورده است و برای همین است که در انتخابات شرکت می کنیم تا در اداره ی کشورمان سهیم باشیم. دکترمریم فرضی روانشناس و مشاور خانواده از اهمیت مشارکت اجتماعی و سیاسی خانواده ها صحبت کرد. وی گفت: سرنوشت تک تک ما با سرنوشت کشورمان گره خورده است و برای همین است که در انتخابات شرکت می کنیم تا در اداره ی کشورمان سهیم باشیم. دکتر فرضی خاطر نشان شد: در خانواده یاد می گیریم که خود را عضوی از جامعه ی بزرگتر بدانیم و به وضع کشور و آینده آن اهمیت دهیم . وی در پایان از اهمیت مشارکت فرزندان در انتخابات گفت. در ادامه به اتفاق این گفت و گو را بشنویم