دکتر مریم فرضی

قضاوت درباره اشتباهات دیگران آسان است، درحالی که پی بردن به خطاهای خودمان دشوار

دکتر - دکتر مریم - فرضی - مریم فرضی - دکتر مریم فرضی - مریم فرضی روان شناس