تو میگویی رویاهای من زیادی بزرگ هستند

من میگویم افکار تو زیادی کوچک هستند

به خودتان و رویاهایتان ایمان داشته باشید

دکتر مریم فرضی روانشناس - مریم فرضی استاد دانشگاه