دکتر مریم فرضی
انسان ها را بفهم ....
هر وقت میخواهی از انها متنفر باشی
سعی کن به جایش انها را بفهمی .....