ترس یک واکنش است

ولی شهامت داشتن یک تصمیم !

اگر لازم است استراحت کن ولی هیچ وقت جا نزن

دکتر مریم فرضی مدرس دانشگاه و روان شناس بالینی