دکتر مریم فرضی

سایبان آرامش برنامه ای از رادیو سلامت (91.1.15)

کارشناس برنامه دکتر مریم فرضی روانشاس بالینی و مدرس دانشگاه

مفهوم شهروندی از ایمان آوردن به مسوولیت های خود در مسائل اجتماعی و داشتن باورهای مثبت و ذاتا ارتباطی درباره همکاری با دیگران برای اداره زندگی به سوی اصلی حقوقی که دربردارنده وظایف و تعهدات اجتماعی نیز هست ، معطوف شده است.  از این نظر مفهوم شهروندی هم برای سیاستمداران و هم برای اندیشمندان اجتماعی و مجریان طرحهای فرهنگی ، دارای اهمیت است ، زیرا همه آنها بر مسوولیت هایی تاکید می کنند که زمینه بقای جوامع سیاسی و محیط طبیعی ما را استحکام می بخشند. اگرچه از لحاظ تاریخی ، مفهوم شهروندی تا حدودی با اندیشه های نوین تفاوت داشته ، اما تحلیل های مدرن از این مفهوم ، ما را به ماهیت مساوات گرایانه آن نزدیک کرده است .