إِنَّا هَدَیْنَاهُ السَّبِیلَ إِمَّا شَاکِرًا وَإِمَّا کَفُورًا (3)

سوره مبارکه انسان آیه شریفه 3 

دکتر فرضی روانشناس و مشاور خانواده -                        فایل صوتی سوره الانسان

معنای آیه: ما راه را به انسان نشان دادیم، تا خود انتخاب کند، خواه مسیر الهی و شکرگذاری را در پیش گیرد و خواه مسیر کفر را برگزیند. پیام آیه: عقل، وحی و فطرت ما را به یک سو دعوت می کند و هوای نفس و شیطان ما را به سوی دیگر ما باید با تشخیص راه از بیراهه در انتخاب آگاهانه ی خود بهترین تصمیم را بگیریم