دکتر مریم فرضی

همه ما با مثل ها و حـکایـات زیـادی در مـورد خـوشبـیـنی بـرخـورد کرده ایم، امـا ممکـن است قـدرت حقـیقی دیــدن جـهـان از طریق عینک خوش بینـی را درک نـکرده بـاشـیـم. قدرتی که می توانـد بر همه چیز بسیار اثـر گـذار بـاشـد از زندگی روزمره و انتخاب همسر گرفته تا گزینه های شغلی و موفقیتهای دراز مدت.آن نـدای درونـی ذهـن شـمـا کـه زمـزمـه مـی کـنـد، هـر چـیزی امکان پذیر است بـجـای غیر ممکن است، یا چه روز خوبی است، بجای زندگی سخت است همانـند نوری برای گذشتن از پیچ و خم دشواریهای زندگی یاریتان میکند. نگرش ما به زندگی چه به طور طبیعی از درونمان بجوشد و چه از تفکر دیگران به ما القا شده باشد، سلامت و بهروزیمان را شکل می‌دهد. خوشبینی یعنی ایمان به اینکه همه چیز در شرایط خاصی به نتیجه مطلوبی خواهد رسید و اغلب همین طور می‌شود. حتی اگر این طور نشود، نگرش مثبت ما باعث می‌شود به حکمتی که در هر شرایط خاصی نهفته است پی ببریم. با نگاه کردن به نیمه پر لیوان به جای نیمه خالی آن، به نتایج مثبت محسوسی دست خواهیم یافت؛ مطالعات نشان داده‌اند احتمال داشتن زندگی طولانی و سالم‌تر در افراد شاد بیشتر از افرادی است که انتظار بد‌ترین چیز‌ها را دارند.  همه ما به این تمایل داریم که برای خوشبینی تلاش کنیم و قادریم به بهترین نحو عمل کنیم. مهم نیست که آیا ذاتاً خوشبین به دنیا آمده‌اید یا نه، شما می‌توانید با نگاه کردن به جنبه مثبت هر چیزی، تفکر خوشبینانه‌ای در خود ایجاد کنید.در مورد رویدادهای ناگوار مداوم فکر نکنید. اگر رئیستان شما را از کار برکنار کرد و یـــا در یـک امتـحــان مهم قبول نشدید، توصیه ما این است که با انجام کاری لذت بخـش افـکـار خود را از مشکلاتتان دور کنید چون تفکر به مسائل در چـهـارچـوب مـنـفی ذهن منتهی به یافتن راه حل های کمتر خواهد شد .با کـمک کردن بـه احـوال خـود و کـسب اعتماد بنفس، افـرادی کـه دارای تمایلات بدبینانه هستند می تـوانند خود را آزاد سـاختـه و خـلاقانه تـر فکر کنند. برای اغلب مردم بدست آوردن چنین روحیه ای فقط چند هفته طول میکشد . میتوانید یک سنگ پیدا نمایید از کنار دریا، بیابان یا باغ. هر سنگی می تواند باشد . انرا سنگ شکر گذاری نام گذاری کنید و در جیب خود بگذارید. هرموقع که دستتان به سنگ خود نعمتهایی را که دارید یاد اوری نمایید و به خاطر انها از خداوند تشکر نمایید. این روش به معنای واقعی به شما کمک میکند که  واقع بینانه تر باشید و جنبه های مثبت زندگی خود را بیشتر ببینید . بدین ترتیب برکت بیشتری را وارد زندگی خود نمایید. شکر نعمت، نعمتت افزون کند